O projektu

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) je živým důkazem toho, jak se během necelého století může z relativně běžného a hojného druhu stát kriticky ohrožený druh na pokraji vyhynutí.

Tento subendemit České republiky se v historii vyskytoval roztroušeně téměř na celém území ČR, a to na stovkách lokalit. V důsledku změn v obhospodařování, kdy mnohá stanoviště byla v minulosti udržována lidskou činností, zejm. pastvou a sečením, dochází v současné době k jejich postupnému zmenšování až zániku, díky čemuž se zbylé lokality stávají stále více fragmentované a tedy méně příznivé pro růst a přežívání jedinců hořečku. Dnes se tak na velké většině zbylých lokalit vyskytují kvetoucí rostliny velmi nepravidelně a často jen v malém počtu exemplářů. Pro jeho cílenou ochranu byl proto vytvořen Záchranný program hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v České republice (dále jen ZPZCHD) , jehož smyslem je kombinací různých typů opatření zajistit existenci stabilizovaných rozmnožujících se populací druhu alespoň na 70% lokalit s aktuálním výskytem druhu. Vzhledem k tomu, že je stále mnoho neznámých v oblasti biologie a ekologie druhu, zde prezentovaný projekt si klade za cíl věnovat se jedné ze třech hlavních oblastí Výzkumu uvedených v Záchranném programu, které stále zůstávají nedostatečně prozkoumány a zasluhují si větší pozornost vzhledem k ochraně druhu a to konkrétně části „Studium genetické variability populací Gentianella praecox subsp. bohemica a jejich genetické příbuznosti k dalším taxonům rodu“ a s ní související „Výchovou a osvětou“. Studium by tak mělo pomoci potvrdit či vyvrátit efekt inbreedingu na snižování životaschopnosti populací a identifikovat nejcennější populace zasluhující ochranu. Také by mělo pomoci navrhnout jiné, efektivnější, metody pro posilování stávajících populací a identifikovat vhodné zdrojové populace pro přenos, repatriaci či zakládání nových populací.

Projekt MGSII – 18 s názvem “Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)” byl realizován od února 2015 do června 2016 za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí s celkovou přidělenou částkou 2 212 899,52 Kč.