O druhu

Hořeček mnohotvarý český – Gentianella praecox (A. ET J. KERNER) E. MAYER subsp. bohemica (SKALICKÝ)

 

Hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český je dvouletá bylina s přímou, jednoduchou nebo častěji již od báze větvenou lodyhou. Tvar a větvení se může měnit po poškození rostliny např. posečením, při pastvě apod. Lodyžních článků (internodií) může být 4–16 a jsou přibližně stejně dlouhé. Přízemní listy (za květu často již odumřelé) dorůstají délky až 4,5 cm. Květy složené z kalicha a koruny jsou téměř výhradně pětičetné. Velikost rostliny a počet květů v květenství je velmi variabilní podle sezony a typu stanoviště. Výška rostlin kolísá nejčastěji v rozmezí 5–35 cm, hořeček může ale dosahovat i výšky 75 cm. Počet květů bývá 2–50, výjimečně jich bylo zjištěno až 360. Zpravidla kvete v období od konce srpna do začátku října. Semena pak během podzimu dozrávají a následně vypadávají z dozrálých tobolek. Na jaře pak část z nich klíčí, v prvním roce po vyklíčení rostlina vytvoří sterilní listovou růžici a teprve druhým rokem rostlina vykvétá. Druh se rozmnožuje pouze generativně (semeny), vegetativní způsob rozmnožování u něj nebyl prokázán.

Druh patří podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a je zapsán v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) v kategorii kriticky ohrožený (C1). Na mezinárodní úrovni je druh zařazen do Červeném seznamu IUCN v kategorii R („rare“) a rovněž je zařazen ve Směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin zařazen mezi druhy vyžadující zvláštní územní ochranu (příloha II).