Terénní sběr dat

V České republice je známo 73 lokalit, na kterých se hořeček český vyskytl alespoň jedenkrát v letech 2000 až 2013. Pro všechny lokality jsou k dispozici data o velikosti populací (počet kvetoucích rostlin) a na 30 lokalitách jsou navíc k dispozici populačně-biologické údaje u vybraných jedinců. Ve vybraných 25-35 populacích, pocházejících ze všech 5 hlavních oblastí výskytu druhu a lišících se svou velikostí (počtem kvetoucích jedinců), bude sebráno vždy 30-40 vzorků listového materiálu. Jednotlivé lokality se ve svých velikostech velmi liší, proto jako minimální počet jedinců na lokalitě, kde budou vzorky ještě odebírány, jsme stanovili na 10. Taktéž budou na 10 lokalitách výskytu odebrány 1-3 listové vzorky Gentianella amarella subsp. amarella a Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana pro možnost porovnání genetické příbuznosti s námi studovaným druhem, G. praecox subsp. bohemica. Listové vzorky budou uskladněny do silikagelu.

Malá část vzorků byla odebrána již v průběhu září 2014, aby bylo možné začít realizovat optimalizace pro následné genetické analýzy ihned po zahájení řešení projektu. Domluvena je také mezinárodní spolupráce, v rámci níž nám budou poskytnuty další vzorky hořečku českého z populací ze sousedního Německa, Rakouska a Polska, aby mohla být zhodnocena genetická diverzita v rámci celého areálu rozšíření.