Vyhodnocení získaných genetických dat

K testu nulových alel bude použit program MICRO-CHECKER 2.2.3. Vzhledem k tomu, že mikrosatelity jsou kodominantní marker, bude v první fázi možné vyhodnotit heterozygotnost každého jedince. Na základě této informace spočítáme pozorovanou a očekávanou heterozygositu jedince a jejich srovnáním též míru inbreedingu. Kromě toho spočteme též celkovou genetickou diversitu populace.

Další důležitou informací, kterou získáme z genetických dat, bude množství unikátních alel v jednotlivých populacích. Tím získáme představu o unikátnosti některých populací, což poslouží k identifikaci populací, které si zaslouží prioritní ochranu a které by měli zaručit zachování veškeré genetické diversity druhu.

Informace o stupni heterozygoity, míře inbreedingu a genetické diversitě populací též srovnáme s velikostí těchto populací – jak současnou, tak historickou a vztáhneme ji též k proporci vyvinutých semen v jednotlivých populacích. Tím bude možné zhodnotit, zda malé populace trpí významnou ztrátou genetické diversity i posoudit, zda ztráta genetické diversity vede ke ztrátě fitness druhu.

Data o genetické diversitě v semenné bance budou srovnána s daty o genetické diversitě rostlin v nadzemí. Toto srovnání nám umožní posoudit význam semenné banky jako rezervoár genetické diversity druhu.

Taktéž bude srovnána genetická příbuznost Gentianella praecox subsp. bohemica s dalšími ohroženými taxony tohoto rodu – G. amarella subsp. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana. Tato analýza by měla přinést první pohled na příbuzenské vztahy mezi jednotlivými taxony.

Dále bychom chtěli zahrnout data o vlivu genetické diversity a velikosti populace na produkci nevyvinutých semen do našeho předchozího modelu populační dynamiky druhu (Bucharová et al. 2012) a predikovat tak očekávaný vývoj populací druhu za předpokladu různé velikosti a genetické diversity. Díky tomuto budeme schopni predikovat růst a pravděpodobné přežití populací při různé míře genetické diversity či různé aktuální velikosti.

Námi zjištěná data o genetické diversitě taktéž využijeme k identifikaci populací s největší genetickou diversitou zasluhující prioritní ochranu a k vytipování souboru populací, jejichž ochrana zaručí zachování maxima genetické diversity druhu, čímž přispějeme k stanovení zdrojových populací pro Podporu stávajících populací, Repatriaci druhu, Zakládání nových lokalit, Uchování rostlin v genobance. Současně pak na základě dat o genetické diversitě identifikujeme populace s velmi sníženou genetickou diversitou a zhodnotíme a navrhneme možnost jejich posílení z jiných populací.