Odborná publikace shrnující výsledky výzkumu druhu

Jelikož byla dosud zpracována a publikována pouze jedna studie (Bucharová, Brabec et Münzbergová 2012) ze všech plánovaných v Záchranném programu pro hořeček mnohotvarý český, je naším cílem připravit další odborné články věnující se studované problematice. Konkrétně plánujeme připravit rukopis věnující se vlivu genetické variability a velikosti populací Gentianella praecox subsp. bohemica na jejich životaschopnost, kde budou využity námi zjištěné údaje o genetice spolu s údaji o fitness jedinců druhu. Předběžně je plánováno připravit 1 článek do zahraničního odborného časopisu a/či 1 shrnující článek do popularizačního českého periodika.