Sběr dat

Sběr listových vzorků

V průběhu vegetační sezóny 2014 a 2015 byly postupně sebrány listové vzorky hořečku českého celkem na 32 lokalitách, které pokrývají všechny oblasti výskytu hořečku v ČR a které se liší svou velikostí (počtem kvetoucích jedinců). Celkem bylo v České republice sebráno přes 800 listových vzorků hořečku českého. Na každé zkoumané lokalitě byl zaznamenán počet kvetoucích jedinců hořečku a zaznamenána vzájemná poloha sbíraných rostlin do distribuční mapky. Rovněž byly v rámci spolupráce získány vzorky hořečku českého ze sousedního Polska, Rakouska a Německa (z většiny lokalit hořečku v dané zemi), aby mohl být prozkoumán celý areál rozšíření druhu. Celkem tak bylo studováno 1283 jedinců hořečku českého z celkem 57 populací v celém areálu rozšíření druhu. Dále bylo odebráno několik listových vzorků hořečku nahořklého pravého a hořečku drsného Sturmova na několika lokalitách pro možnost porovnání genetické příbuznosti s námi studovaným hořečkem českým.

Lokalita Pohorsko a distribuční mapka rostlin na této lokalitě, z nichž byly sbírány listové vzorky

Lokalita Pohorsko a distribuční mapka rostlin na této lokalitě, z nichž byly sbírány listové vzorky

Sebrané listové vzorky uložené v čajových sáčcích do silikagelu

 

Data o fitness hořečku

V průběhu vegetační sezóny 2014 a 2015 byly na 30 vybraných lokalitách sebrány/změřeny všechny zkoumané populačně biologické údaje pro 30 standardizovaně vybraných jedinců (nebo všech jedinců na lokalitě v případě, že jich bylo méně). Konkrétně bylo odebráno vždy několik tobolek na rostlinu ke stanovení produkce semen a v rámci jiného samostatného projektu byly zaznamenány údaje o výšce a rozvětvenosti rostlin a počtu květů, které máme též k dispozici. V odebraných semenících byl následně stanoven počet vyvinutých a nevyvinutých semen. Průběžně byla také spočítána dosud nespočtená semena ze semeníků odebraných v předchozích sezónách a data z několika předchozích sezón byla zkompletována a připravena k analýzám. K dispozici tak máme kompletní data o fitness jedinců z předchozích sezón – z roku 2006 a 2012–2015, která byla vyhodnocena jak samostatně, tak ve vztahu s dalšími zjištěnými údaji o genetické diverzitě a velikosti populací hořečku.

Z hlediska celkového zhodnocení fitness jedinců lze za nejlépe prosperující považovat velké až středně velké populace na lokalitách Chvalšiny JZ a S, Protivanov, Nové Dobrkovice, Pasecká slať, Dobročkov, Olešnice v Orlických horách, Hroby, Pohorsko a Lavičky.  Na těchto lokalitách se rostlinám hořečku daří nejlépe – dosahují největších rozměrů, nejvíce kvetou a produkují nejvíce vyvinutých semen.

Počítání semen hořečku

Třídění a kompletace dat o fitness hořečku českého