Publicita

Na konci listopadu 2015 byly průběžné výsledky projektu prezentovány v podobě přednášky na téma Genetická variabilita populací Gentianella praecox subsp. bohemica v rámci areálu rozšíření a její význam pro přežívání a fitness druhu na konferenci České botanické společnosti zaměřené na tématiku “Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy”.

Přednáška na konferenci ČBS

 

Tematické setkání lidí zabývajících se studiem vzácných druhů naší květeny se uskutečnilo 7. – 9. 4. 2016 v Pezionu Podháj v Sedmihorkách. Setkání se zúčastnilo celkem 43 odborníků z různých organizací v rámci ČR – univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní organizace. Prostřednictvím přednášek a diskusí byla představena různá témata týkající se výzkumu vzácných druhů, problematiky managementu vzácných druhů a jejich lokalit, záchranných programů. Prezentovány zde byly formou přednášky také dosavadní výsledky námi řešeného projektu i dalších projektů MGS II. Účastníci setkání se tak mohli podělit o své nové poznatky a zkušenosti a získat různé rady a názory od dalších odborníků.

Program byl zpestřen večerními tematickými diskusemi týkajícími se různých možností ochrany přírody i ohrožených druhů a jejich úskalími a také odpolední exkurzí do PR Podtrosecká údolí vedenou Mgr. J. Višinským ze Správy CHKO Český ráj, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vzniku a vývoji tohoto údolí, o zde rostoucích vzácných i typických druzích rostlin a také managementu zdejších lokalit, zejména mokřadu.

Podrobný program Setkání je dostupný zde.

Prezentace projektu na Setkání

Tematické setkání v Sedmihorkách

Tematické setkání v Sedmihorkách

Exkurze do PR Podtrosecká údolí

Exkurze do PR Podtrosecká údolí

 

Odborná přednáška o projektu a jeho výsledcích byla prezentována na veřejně přístupném přednáškovém cyklu ČBS v Praze 18. 4. 2016. Posluchači byli podrobně seznámeni s probíhajícím výzkumem a zejména pak s novými poznatky o genetické variabilitě populací hořečku českého v rámci celého areálu rozšíření, včetně údajů o zahraničních populacích, a jejím vztahu k současné i historické velikosti populací a fitness jedinců a jejímu významu pro přežívání druhu. Bylo vybráno 15 populací, které dokáží zachovat veškerou genetickou diverzitu druhu, a mají tak z hlediska cílené ochrany největší prioritu.

Prezentace projektu na přednáškovém cyklu ČBS

Prezentace projektu na přednáškovém cyklu ČBS

 

Kromě toho byl o výsledcích projektu připraven rukopis popularizačního článku, který je nyní v tisku v časopise Živa („Co nám řeknou genetická data o budoucím osudu populací vzácných druhů? Modelová studie na středoevropském endemitu hořečku mnohotvarém českém“) a rukopis článku do odborného časopisu („Historical maximum and not minimum population size as the key predictor of population genetic diversity in an endangered species Gentianella praecox subsp. bohemica“). Výsledky projektu byly navíc také prezentovány v podobě posteru na mezinárodní konferenci GFO v Německu v Marburgu.